Prawo Karne

Kancelaria świadczy profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych oraz na wszystkich etapach postępowania.

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.

  • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);
  • obronę w sprawach karno-skarbowych;
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w ;szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem;
  • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
  • reprezentowanie osób zatrzymanych